Jan Ritzema Bosprijs

                                                                                   >> English

De Jan Ritzema Bosprijs is de prijs voor het op heldere wijze verwoorden van een promotieonderzoek op het gebied van plantgezondheid en dit zodoende toegankelijk maken voor een breed publiek. De prijs wordt toegekend door de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV).

Nominaties

De KNPV heeft promovendi uitgenodigd om in een korte samenvatting hun onderzoek op het gebied van plantgezondheid en gewasbescherming op een toegankelijke manier uit te leggen. In totaal 13 promovendi van 4 verschillende universiteiten dingen nu mee naar de Jan Ritzema Bos Prize 2023. Uit alle inzendingen worden door een deskundige jury drie kandidaten genomineerd. De namen worden na 18 april bekend gemaakt.


De drie genomineerde kandidaten presenteren hun onderzoek tijdens de KNPV-voorjaarsbijeenkomst op 16 mei 2023. Bij die gelegenheid wordt ook bepaald wie de winnaar is.
Aan de Jan Ritzema Bosprijs is niet alleen de eer en een geldbedrag verbonden, maar de drie geselecteerde samenvattingen worden ook in het KNPV-tijdschrift Gewasbescherming gepubliceerd.

 

Beoordeling door jury

De jury die de inzendingen beoordeelt, drie kandidaten nomineert en na de presentaties op 16 mei de uiteindelijke prijswinnaar kiest, bestaat uit:

Kirsten Leiss
Senior Onderzoeker Gewasgezondheid bij Wageningen Plant Research en eerdere winnaar van de JRB Prijs

Geert Pinxterhuis
Zelfstandig adviseur (crisis)communicatie en projectleider Actieplan Plantgezondheid bij BO Akkerbouw

Piet Vlaming
Secretaris van de KNPV en met een uitgebreide staat van dienst in het groene onderwijs

 

Over de JRB Prize

De onderstaande informatie is hier te downloaden.
To download following information click here 

Voor wie?

Jonge onderzoekers, verbonden aan een Nederlandse universiteit of (onderzoeks)instelling, die in 2021 of 2022 zijn gepromoveerd of hun promotieonderzoek in 2023 of 2024 verwachten af te ronden. Het onderwerp van de promotie ligt op het gebied van plantgezondheid in de breedste zin van het woord en kan zowel fundamenteel als praktisch onderzoek omvatten dat bijdraagt aan de ontwikkeling van weerbare teelten, of deelaspecten daarvan.

Wat vragen we?

 • Een samenvatting van een (bijna) afgerond promotieonderzoek op het gebied van plantenziekten, plantgezondheid en gewasbescherming. In max 450 woorden (Engels of Nederlands) beschrijf je op een begrijpelijke manier wat je hebt gedaan en wat de relevantie is van jouw onderzoek.
 • Een overzicht van de bijbehorende wetenschappelijke publicaties
 • Inleveren voor 15 maart 2023 , d.m.v. een E-mail naar 
 • Beschikbaar zijn op 16 mei 2023 voor het geven van een Engelstalige presentatie


Wat houdt de prijs in?

 • Eer en een oorkonde
 • De mogelijkheid om een presentatie te geven
 • Een geldbedrag (€ 1200,- voor de winnaar, € 600,- voor de nummers 2 en 3)
 • Publicatie van de samenvatting van het onderzoek in het tijdschrift Gewasbescherming
   

Criteria (in willekeurige volgorde) waar bij de beoordeling op gelet wordt:

 • Helder verwoorden en uitleggen van het onderzoek
 • Potentiële impact op de teeltpraktijk / toepasbaarheid
 • Mogelijkheden voor opschaling
 • Interdisciplinaire samenwerking
 • Mate van innovatie en vernieuwing
 • Maatschappelijke relevantie

Jan Ritzema Bos

Jan Ritzema Bos (1850-1928) is een van de oprichters van de KNPV in 1891. Hij was gedurende vele jaren voorzitter van deze plantenziektekundige vereniging. Als redacteur van het Tijdschrift over Plantenziekten (het latere European Journal of Plant Pathology) schreef hij honderden artikelen in het blad. Daarnaast was hij directeur van het Fytopathologisch Laboratorium Willie Commelin Scholten in Amsterdam en directeur van de Plantenziektekundige Dienst. Hij was hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en later in Wageningen. Ritzema Bos wordt beschouwd als de grondlegger van de plantenziektekunde in Nederland en wordt hiervoor met het toekennen van deze prijs geëerd.

Eerder toegekend

De JRB prijs is twee keer eerder toegekend. Sarrah Ben M'Barek ontving in 2009 als eerste deze prijs voor de presentatie van haar promotieonderzoek 'Outstanding: The dispensable chromosomes of Mycosphaerella graminicola', dat ze uitvoerde binnen de PRI-unit Bio-interacties en Plantgezondheid aan de WUR.

Een jaar later, op 16 juni 2010, won Kirsten Leiss als promovenda van de Universiteit Leiden de tweede Jan Ritzema Bosprijs (zie foto). Haar presentatie, getiteld ‘An eco-metabolic approach to study host plant resistance’, blonk uit doordat ze haar wetenschappelijk onderzoek helder verwoordde en zo toegankelijk maakte voor een breed publiek.

KNPV

De KNPV heeft tot doel het bevorderen van samenwerking tussen onderzoek, onderwijs, voorlichting, beleid en bedrijfsleven op het gebied van plantenziekten, -plagen en onkruiden. Zij doet dit door het organiseren van bijeenkomsten, het sponsoren van projecten en het – reeds 53 jaar - uitgeven van het tijdschrift Gewasbescherming. De vereniging richt zich in toenemende mate op kennisuitwisseling met de samenleving en het maatschappelijk debat.

U kunt hier het Reglement Jan Ritzema Bos Prize 2023 inzien.

Contact:
Doriet Willemen
E-mail: info@knpv.org