English      
Zoeken  
   |   |   |   |  print   
KNPV
   

Nieuws

GESLOTEN DISCUSSIE: Jean Aerts & Helma Verberkt - Systeemaanpak Plantgezondheid

Als LTO Glaskracht NL ervaren wij een grote druk op de traditionele werkwijze van gewasbescherming. Enerzijds door maatschappelijke druk, anderzijds door eisen van afnemers op gebied van residuen. Dit is terecht; met elkaar hebben wij de zorg voor mens, dier en milieu. Nederland is echter op het gebied van voedselveiligheid wereldwijd koploper van gezonde groenten en fruit. De omslag van gewasbescherming naar een integrale aanpak plantgezondheid is in volle gang.

De geïntegreerde teelt is ver gevorderd in de glasgroententeelt. In de sierteelt moet dit verder worden opgepakt. We werken toe naar een systeemaanpak waarin een weerbaar gewas in een weerbare omgeving de basis vormt met inzet van nuttige insecten en groene middelen. We kiezen niet voor ‘biologisch’, maar nemen daar wel veel elementen uit mee. De marges in onze bedrijfstak zijn flinterdun; oogstzekerheid en kwaliteit zijn basisvereisten. Ook dat is maatschappelijke realiteit.
In een systeemaanpak wordt voorkomen dat ziekten en plagen optreden, in plaats van dat alleen wordt ingegrepen als deze er zijn. Om productie en kwaliteit te garanderen zijn correctiemiddelen noodzakelijk. Juist de beschikbaarheid hiervan is van belang voor de geïntegreerde teelt. Hier loopt het helaas steeds meer vast. Het specifieke toelatingsbeleid in Nederland enerzijds en het ontbreken van een verdienmodel voor de industrie anderzijds houden elkaar in een wurggreep. Telers zijn innovatief en werken meer en meer aan een systeemaanpak. Dit vraagt ook om een systeemaanpak in het toelatingsbeleid en ruimte in de keten.

Mag een teler, als hij zich netjes houdt aan de IPM-regels (Integrated Pest management) bij het ontsporen van zijn systeem bij hoge uitzondering gebruik maken van een specifiek correctiemiddel? Of houden wij vast aan een beoordeling waar elk middel onafhankelijk van de situatie beoordeeld wordt? Het gaat niet om de beschikbaarheid van een bepaald middel, het gaat ons om de beschikbaarheid van een realistisch systeem. Of volgens Cruijff: “Aan een goed elftal heb je meer dan aan elf goede eentallen”. Durven en willen overheid, industrie en iedereen in de keten de slag naar een systeemaanpak met ons te maken?
 

KNPV | 1 april 2015 17:23:42

Reacties gesloten.

Peter Leendertse

Het idee is inderdaad niet nieuw. Zo heeft CLM in het rapport "Gewasbescherming met een effectief pakket" de aanpak al eens praktisch uitgewerkt. Maar de timing is wel prima. Juist nu wordt in de Europese en Nederlandse beleidsvorming nagedacht over een toelatingssysteem waarbij de koppeling wordt gelegd met ge´ntegreerde gewasbescherming (IPM). Gezien de voortdurende maatschappelijke druk op de chemische middelen blijft vernieuwing van de toelating actueel. Een eerste stap is het verbeteren van de toelating van groene middelen. Via de green deal groene middelen wordt daar aan gewerkt en kan de gereedschapskist voor ge´ntegreerde gewasbescherming worden uitgebreid. Ook voor het koppelen van een toelating van een correctiemiddel aan IPM bestaan mogelijkheden. Uitdaging is wel hoe te borgen dat zo'n systeem werkt. En dat is lastig. De glastuinbouw staat momenteel rond gewasbescherming op achterstand. De waterkwaliteitsknelpunten rond gewasbeschermingsmiddelen spelen sterk in glastuinbouwgebieden. Via beter management en door voortvarend zuivering te realiseren is dit op te lossen, maar de sector lijkt het probleem vooral vooruit te schuiven. Ook oneigenlijk gebruik speelt nog steeds in de glastuinbouw. Het is een goed moment om de systeemaanpak in de glastuinbouw voortvarend op te pakken. De uitdaging daarbij is zowel de achterstand op watergebied als de knelpunten in de gewasbescherming aan te pakken.
13-04-2015 08:52:06

Roland Verweij

Systeemaanpak in plantgezondhei is een sympathiek idee, maar helaas niets nieuws onder de zon. Inmiddels al weer zo'n 15 jaar geleden stond deze aanpak al centraal in het project "Gewasbescherming Glastuinbouw". Het project waarin de sector samen met alle stakeholders onder leiding van Hans Alders zocht naar oplossingen voor niet beschikbaar zijn van middelen voor kleine toepassingen. Inmiddels is er veel veranderd. Zo zijn er initiatieven als: Derdenuitbreiding, Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen, Fonds Kleine Toepassingen, Loket Kleine Toepassingen van de NVWA en Helpdesk van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) en het Expert Centre Specialty Crops. Vraag bij het blog is dan ook "wat wil de sector nu precies?" Wat verstaat men onder "netjes houden aan (welke?) IPM-regels? Wat is "bij hoge uitzondering"? Aan welke "specifieke correctiemiddelen" denkt men? Het gaat de sector (toch?) niet om de beschikbaarheid van een "bepaald middel", maar om het systeem. Nogmaals een sympathiek en goed idee waar ik volledig achter sta, maar waar leg je dan de grens? Sta je terwille van het goede elftal oogluikend die ene discriminerende (of vult u zelf maar in) speler dan maar toe? Met ander woorden: heiligt het doel alle middelen? In het blog mis ik de concrete voorstellen hoe het dan volgens de sector wel moet? Waar legt men de grens? Welke verantwoordelijkheid neemt men zelf? Wil men bijvoorbeeld een 'dokter'Ł die bij een ontsporend systeem een 'niet- (voor de toepassing) toegelaten'Ł middel mag voorschrijven? Wil men een ander toelatingssysteem (beoordeling van inzet in systeem (situationeel) in plaats van generiek) en zo ja, wat voor consequenties brengt dit met zich mee? Hoe wil je dat dit dan beoordeeld wordt? Ik blijf met heel veel vragen zitten en mis de oplossingsrichting. Ik vind dit een gemiste kans van een sector die bij uitstek bekend staat om zijn innovatieviteit. Kom op sector, wordt concreet en laat zien wat je echt wilt en wat je eigen bijdrage is!
10-04-2015 14:53:36

Harrie Hoeben Wingssprayer

Je zou zo zeggen; wie zwijgt stemt toe! Ik doel daarmee op de zinsnede: Mag een teler, als hij zich netjes houdt aan de IPM-regels (Integrated Pest management) bij het ontsporen van zijn systeem bij hoge uitzondering gebruik maken van een specifiek correctiemiddel?
Wat mij betreft mag het! Het zou zelfs moeten mogen waarbij de goede een stimulans krijgen ipv steeds afgerekend worden op degene die het minder nauw nemen.
Stimuleringsbeleid werkt toch beter, of denkt iemand dat je nog steeds alles over een kam moet scheren???
09-04-2015 21:04:59

Terug

Inloggen
gebruikersnaam
wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
 
Verenigingsblad
 

Het verenigingsblad van de
KNPV verschijnt zes maal
per jaar en omvat per
jaargang minimaal
250 pagina`s.

Lees meer

Powered by Allegro